Per poder veure correctament aquest missatge faci click aquí
cabecera
 
 

Benvolguts col·legiats,
Benvolgudes col·legiades, 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8152, de data 11 de juny de 2020, ha sortit publicada l'ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 i la RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

El Departament d’Empresa i Coneixement destina un total de 10.852.000 euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39).Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

  • tenir menys de 49 treballadors;
  • acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019; i
  • comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

 En aquest sentit, es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Criteris per accedir-hi

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva: es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible. Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

Sobre el criteri territorial, es tindrà en compte especialment la situació viscuda a la conca d’Òdena, zona que des del 13 de març fins el dilluns 6 d’abril va estar sotmesa a unes restriccions més estrictes que la resta del país pel que fa a la circulació de mercaderies i persones treballadores, i finalment a la resta d’empreses de qualsevol territori que hagin tingut una afectació com a conseqüència del funcionament anormal d’un proveïdor ubicat a qualsevol dels quatre municipis de la zona de confinament.

També rebran una millor qualificació aquelles companyies que no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació. Seguidament es tindran en compte les empreses que han aplicat un ERTO però no han tingut el suport estatal pel que fa a l’exoneració de quotes patronals a la Seguretat Social. I, per últim, es contemplaran els casos en què s'hagi presentat un ERTO per causa de força major.

Pel que fa al criteri de facturació de l’empresa i de treballadors, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors en què a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.

Per últim, com que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial, s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat; en concret es té en compte l’afectació relativa d’aquets treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la Seguretat Social.

Sol·licituds i termini de presentació

  • El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució i romandrà obert 20 dies naturals.
  • Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre de la conselleria d'Empresa i Coneixement, EMC/78/2020, de 9 de juny de 2020, abans citada.


Informació relacionada

 

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

 
 
 
 
  Seu Col·legial
  Pl. Urquinaona, 6. 6ª planta Delegació Girona Delegació Lleida  
  08010 Barcelona C/ Santa Eugènia 11, 1r B Avinguda Joana Raspall 6, 1r  
  Tel. 93 317 06 86 17005 Girona 25002 Lleida  
  Fax 93 301 37 87 Tel.: 972 22 37 01 Tel.: 973 28 81 37  
  colcatalunya@gestors.cat gestors.girona@gestors.cat gestors.lleida@gestors.cat  
 
 
Nota legal:
Contestant aquest email no obtindreu resposta. Si desitgeu contactar amb nosaltres, podeu trametre un correu electrònic amb els vostres dubtes i/o suggeriments a sac@gestors.cat.
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’ abril de 2016 (RGPD) la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades, els informem que les dades que figuren en la present comunicació són objecte de tractament per part del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a l’enviament de comunicacions que poden ser del seu interès. Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no en sol·liciti la seva cancel·lació i/o oposició. La present comunicació s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre les nostres comunicacions comercials, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@gestors.cat indicant a l’assumpte "Baixa comunicacions comercials", o comunicant-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a Plaça Urquinaona núm. 6, 6a planta, Barcelona. Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.agpd.es).