L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
sóc a > notícies actualitat
 

2017

foto noticia

Horari d'estiu del Col·legi

30-06-2017

Ja podeu consultar l’horari dels mesos d’estiu tant del Col·legi com de les delegacions i Serveis Centralitzats. Us demanem que en la mesura del possible porteu els expedients de trànsit durant el matí, ja que els serveis centralitzats han de fer un procé [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes vinculants de la DGT

28-06-2017

Posem a la vostra disposició un recull de les consultes vinculants de la DGT, en relació amb l'IRPF, emeses durant el mes de maig de 2017 i publicades a la base de dades de la DGT amb data 20 de juny de 2017. S'inclou el nombre de consulta, la data d'emissió, la normativa aplic [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IS: Consultes del programa "Informa"

28-06-2017

El Consejo ha elaborat un document amb les Consultes del Programa INFORMA de l'AEAT de l'IMPOST SOBRE SOCIETATS (Llei 27/2014).S'inclou la relació íntegra de Capítols i subcapítols i la relació, enllaç d'accés i text íntegre de totes les consu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

PGE 2017

28-06-2017

El BOE d’avui inclou la publicació de la Llei 3/2017, de 27 de juny, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, després de la seva aprovació definitiva per part del Senat. Accedir

foto noticia

Nou monogràfic: Plusvàlua municipal

28-06-2017

Tres sentències recents del Tribunal Constitucional (16 de febrer, 1 de març i 10 de maig de 2017) han posat de manifest que el discutit Impost sobre la Plusvàlua municipal (Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana) pot res [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Assistència jurídica gratuïta

28-06-2017

Al BOE del 22 de juny es publica la modificació de la Llei 1/96, d'assistència jurídica gratuïta.  Un dels aspectes més destacats és la fiscalitat: la no subjecció a l'IVA de les indemnitzacions rebudes pels professionals com a conseqüè [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla MOVEA 2017

28-06-2017

 Al BOE del 23 de juny surt publicat el Reial Decret 617/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa d'ajuts per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en 2017 (P [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre Activitats Econòmiques

28-06-2017

El BOE del 26 de juny fa pública la resolució de 19 de juny de 2017, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Disponible la presentació del model 231

28-06-2017

Ja es pot realitzar la presentació del model 231, mitjançant Servei Web, d'acord amb l'aprovat en l'Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 231 de Declaració d'informació país per país. Com una via alternativa de presentaci&oac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Impost sobre la plusvàlua municipal

28-06-2017

El Dr. Luis M. Alonso, Catedràtic de Dret Fiscal i Tributari de la UB, i assessor de la Comissió Econòmica-Financera-Tributària del Col·legi, ha elaborat una presentació sobre les sentències del Tribunal Constitucional relatives a l’impost [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Nova instrucció de trànsit

27-06-2017

Us facilitem la Instrucció 16/V-122 de la DGT sobre baixa electrònica dels vehicles al final de la seva vida útil.

foto noticia

Proves de capacitació de transports

26-06-2017

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1389/2017, de 8 de juny, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la quarta convocatòria de l’any 2017 per obtenir el certifi [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Amnistia fiscal

21-06-2017

Com ja us vam informar, una sentència del TC del 8 de juny, va declarar inconstitucional la disposició addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s'introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

SII: Noves consultes

21-06-2017

Us facilitem dos documents en relació amb el Sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII). D'una banda, adjunt teniu un document actualitzat amb les consultes del Programa Informa de l'AEAT sobre aquest sistema. D'altra banda, aquí teniu disponible una nova versi&oacu [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Novetats del model 231

21-06-2017

L'AEAT ha informat al seu web que ja està disponible la possibilitat de realitzar proves en preproducció de la presentació del model 231, mitjançant web service. Aquí podreu accedir a la documentació i especificacions tècniques necessàrie [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Guía pràctica de la declaració censal

21-06-2017

Posem a la vostra disposició la Guia pràctica de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Emplenament dels models 036 i 037) de l'AEAT, que recull les modificacions introduïdes recentment, fins i tot respe [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Programa 30 plus

21-06-2017

Barcelona Activa, mitjançant el programa 30 plus dóna ajuts per a la contractació de persones aturades majors de 30 anys, que ells mateixos seleccionen i formen a mida per al lloc de feina que s’ofereixi. El cost d’aquesta formació corre a càrrec de Ba [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts dels Cupons a la Innovació

21-06-2017

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7394, de data 20 de juny de 2017, surt publicada la RESOLUCIÓ EMC/1407/2017, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 dels ajuts dels Cupons a la Innovació (ref. BDNS 350805).El termini de pr [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Enquesta sobre el web de l'IMH

21-06-2017

L’Institut Municipal d’Hisenda, abans de fer noves reformes o millores al web, volen conèixer directament l'opinió dels professionals i dels seus empleats, els quals utilitzen amb freqüència els serveis que s’ofereixen a la seva pàgina. Per aquest [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Pla Movea 2017

21-06-2017

En el Consell de Ministres del 16 de juny de 2017 es va aprovar el Reial Decret pel qual es regula la concessió directa d'ajuts per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics el 2017 (Pla [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Cita prèvia SOC

21-06-2017

Teniu disponible la graella de la cita prèvia d’estrangeria corresponent al mes de juliol de 2017. Aquest mes ens correspon el dimecres 12 de juliol.Podeu fer la vostra sol·licitud fins al 10 de juliol de 2017. 

foto noticia

Resolucions del TEAC

20-06-2017

Criteri 1 de la resolució 06609/2015/00/00 del 08/06/2017Impost sobre Societats. Deducció per evitar la doble imposició interna. Base de la deducció. Criteri 1 de la resolució 07279/2013/00/00 del 24/05/2017IVA. Sectors diferenciats. Autoconsum per canvi d'afectac [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Anunci licitació d'obres de GESCO

19-06-2017

Gestores 1880 SAU anuncia que el dia 21 de  juny s’obre la convocatòria de licitació de contractació per l’adjudicació de l’obra de reforma de les oficines de la segona planta del Carrer Sicília núm. 91-97 de Barcelona, en modalitat d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Tarifes de les taxes per a 2017

19-06-2017

Us facilitem la Instrucció 17/GE-81 de la Direcció General de Trànsit, amb les tarifes de les taxes per a 2017.

foto noticia

El TC anul·la l'amnistia fiscal

14-06-2017

El TC, en sentència de 8 de juny de 2017, ha declarat inconstitucional la disposició addicional primera del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s'introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

IRPF: Relació íntegra de consultes del programa "Informa"

14-06-2017

El Consejo ha elaborat un document amb la relació íntegra i els enllaços a les consultes del programa informa de  l'AEAT en relació amb l'IRPF, des de l’1 de gener de 2015, i amb les lleis 35/2006 i 26/2014, i pel que fa als continguts presents en aquest amb d [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Circulació de vehicles pick up

14-06-2017

Des de la Subdirecció General de Gestió de Mobilitat de la DGT, han enviat la Instrucció sobre la circulació de vehicles pick up, en virtut de la qual s'equiparen a un vehicle turisme, als efectes de les normes de circulació que li siguin aplicables.

foto noticia

Models de declaracions tributàries

14-06-2017

El Consejo ens ha fet arribar el quadre dels models de declaracions tributàries, actualitzat aquest maig.

foto noticia

Taxes vigents del Departament de Territori i Sostenibilitat

14-06-2017

S’ha publicat al DOGC una disposició del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la relació de les taxes vigents que gestiona, tot identificant els serveis i les activitats de cadascuna de les taxes i la quota corresponent. Així mateix, a la introducció de l& [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

14-06-2017

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les següents resolucions d'interès: Criteri 1 de la resolució 05835/2013/00/00 del 24/05/2017IVA. Establiment permanent. Art 69.Tres.2º LIVA. Entitat establerta en el TAI que es trasllada a un Estat terce [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Consultes sobre l'Impost de Societats

07-06-2017

El Consejo ha elaborat un document amb les consultes del Programa INFORMA de l'AEAT sobre IRPF, incorporades entre gener i maig de 2017.

foto noticia

IRPF: Noves consultes

07-06-2017

Ja teniu disponible un document amb les noves consultes incorporades al Programa INFORMA de l'AEAT sobre IRPF, del mes de maig de 2017.

foto noticia

Seguretat Social: Històric de notificacions

07-06-2017

Amb l’objectiu d'oferir als ciutadans, apoderats i Autoritzats RED un servei complet de notificacions telemàtiques, s'ha creat al web de la Seguretat Social una nova funcionalitat, “Histórico de notificaciones”, integrada al servei de “Consulta y firma de notif [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Responsabilitat patrimonial IVMDH

07-06-2017

El web de l’AEAT ha publicat la informació d’interès següent: Les sol·licituds d'indemnització per responsabilitat patrimonial de l’Estat legislador, en relació amb l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, que al se [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Ajuts estatals per a Plans d'igualtat

07-06-2017

El BOE de 27 de maig de 2017 ha publicat l'extracte de la Resolució de 23 de maig de 2017, de l’Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats del Govern espanyol, per la qual es convoquen ajuts a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l'elaboració i impl [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Resolucions del TEAC

07-06-2017

La Base de Dades de Doctrina i Criteris del TEAC (DYCTEAC) ha publicat les resolucions següents: • Criteri 1 de la resolució 07136/2014/00/00 del 20/04/2017Impost sobre Successions i Donacions. Aplicació de la Bonificació del 99% de la quota tributària a determ [...]

Llegir noticia completa

foto noticia

Horari col·legial especial 5 de juny de 2017

01-06-2017

Dilluns 5 de juny de 2017, amb motiu de la festivitat de la Pasqua Granada, les oficines de la Seu col·legial de Barcelona, Serveis Centralitzats de Barcelona i la Delegació de Girona romandran tancades.

 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR