L’ECONOMIA I L’EMPRESAPROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5
 
    Exercent Subvenció No Exercent Subvenció
Ref 09. > Servei de Punts d'Atenció a l'Emprendedor (PAE)  
Ref 14. > Realització de tràmits en nom de tercers per mitjans telemàtics davant l’Ajuntament de Barcelona (Carpeta del Professional)  
Ref 15. > Presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de tercer davant de l’Agència Tributària de Catalunya (E-Tributs)  
Ref 16. > Inscripció en nom de tercers en el Registres d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA)  
Ref 17. > Consultes i tràmits en nom de tercers a l’ORGT de la Diputació de Barcelona  
Ref 20. > Tramitació electrònica de sol·licituds davant de l’INSS (plataforma TESOL)  
Ref 21. > Tramitació telemàtica dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral  
Ref 22. > Presentació per via telemàtica i en nom de tercer de les declaracions tributàries (AEAT)  
Ref 23. > Servei de presentació i pagament de les taxes d’anuncis al BOE i al BORME mitjançant el registre electrònic de l’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en nom i representació dels subjectes obligats  
Ref 206. > Realització dels tràmits d’autoliquidació de l’impost de vehicles de tracció mecànica davant l’Ajuntament de Girona    
Ref 220. > Realització dels tràmits d’autoliquidació de l’Impost de vehicles de tracció mecànica i el seu pagament a través de les entitats col·laboradores de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC)    
Ref 241. > Estrangeria: servei cites SOC    
Ref 243. > TGS - Sistema Red    
Ref 369. > Renovació Telemàtica d'Autoritzacions d'Estrangeria    
Ref 381. > Programa de gestories col·laboradores amb Barcelona Activa    
Ref 383. > Conveni amb la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid per a la presentació telemàtica per compte de tercers de les declaracions tributàries dels tributs gestionats per la Comunidad de Madrid  
Ref 384. > Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a la presentació de documents amb transcendència tributària davant l’Agència Tributària Valenciana  
Ref 385. > Acord de col·laboració amb l’Agencia Cántabra de Administración Tributaria per realitzar en nom de terceres persones la presentació per via telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris  
Ref 386. > Acord de col·laboració amb la Junta de Andalucía per realitzar la presentació per via telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en nom de tercers  
Ref 387. > Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Junta de Castilla y León per a la presentació telemàtica de declaracions tributàries i documents recaptatoris en representació de tercers  
Ref 388. > Acord de col·laboració social per a l’ús de la plataforma de presentació i pagament telemàtic de la Junta de Extremadura  
Ref 389. > Conveni amb el Principado de Asturias per a la presentació de declaracions-liquidacions per via telemàtica en nom de tercers en relació als impostos sobre successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats  
Ref 390. > Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Galícia per a l’aplicació de les noves tecnologies de la informació en els procediments de gestió tributària  
Ref 09. >

Servei de Punts d'Atenció a l'Emprendedor (PAE)

Descripció del servei: Facilita al professional constituir-se en Punt d’Atenció a l'Emprenedor (PAE), per assessorar i prestar serveis als emprenedors en l’inici, la tramitació administrativa i la posada en marxa de les seves iniciatives empresarials.

 
Ref 14. >

Realització de tràmits en nom de tercers per mitjans telemàtics davant l’Ajuntament de Barcelona (Carpeta del Professional)

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar al professional la tramitació davant de tercers per mitjans telemàtics de les obligacions fiscals davant l’Ajuntament de Barcelona. El conveni subscrit entre el nostre Col•legi i l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona permet al gestor administratiu col•legiat en exercici, amb prèvia adhesió, accedir a totes les dades que té l’Institut Municipal d’Hisenda dels seus clients i realitzar diversos tràmits. L’aplicatiu “Carpeta del professional”, disponible al web de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, permet, amb prèvia autorització del contribuent, realitzar tràmits, la gran majoria de forma instantània, sense haver d’esperar a rebre la documentació per correu postal ordinari o electrònic.

 
Ref 15. >

Presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de tercer davant de l’Agència Tributària de Catalunya (E-Tributs)

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar al professional la presentació i el pagament de les declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de tercers davant l’Agència Tributària de Catalunya.

 
Ref 16. >

Inscripció en nom de tercers en el Registres d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

Descripció del servei: Servei que té l'objectiu d’establir el marc de la col•laboració per tal de facilitar que els professionals col•legiats pugin facilitar a les empreses que tinguin domicili social a Catalunya i que pretenguin ser contractades o subcontractades per a treballs en una obra de construcció, i a les quals representen, el compliment de l’obligació de la inscripció i resta de tràmits en el Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA), mitjançant la utilització de les noves tecnologies.

 
Ref 17. >

Consultes i tràmits en nom de tercers a l’ORGT de la Diputació de Barcelona

Descripció del servei: Servei que té l’objectiu de facilitar al professional la realització de consultes i tràmits en nom de tercers a traves de l’oficina virtual, les Oficines presencials i del Centre d’Atenció Telefònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona

 
Ref 20. >

Tramitació electrònica de sol·licituds davant de l’INSS (plataforma TESOL)

Descripció del servei: Servei que té l’objectiu de facilitar al professional la realització de tràmits en representació de tercers de forma telemàtica i simplificar la documentació amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social. L’Institut Nacional de la Seguretat Social posa a la vostra disposició la plataforma TESOL (transmissions electròniques de sol·licituds), que us permetrà realitzar sol·licituds telemàtiques de prestacions socials en representació de tercers.

 
Ref 21. >

Tramitació telemàtica dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral

Descripció del servei: Servei que té l’objectiu de facilitar al professional la presentació per via telemàtica de les paperetes de conciliacions en el procediment de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral.

 
Ref 22. >

Presentació per via telemàtica i en nom de tercer de les declaracions tributàries (AEAT)

Descripció del servei:

Presentació per via telemàtica i en nom de tercer de les declaracions tributaries (AEAT)

 
Ref 23. >

Servei de presentació i pagament de les taxes d’anuncis al BOE i al BORME mitjançant el registre electrònic de l’Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, en nom i representació dels subjectes obligats

Descripció del servei: Servei que té l'objectiu de facilitar al professional poder realitzar la presentació d’anuncis al Butlletí Oficial de l’Estat i al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, mitjançant el registre electrònic de l’Agència Estatal Boletín Oficial del Estado, i el pagament de les taxes corresponents, a través de la passarel•la de pagaments de l’Agència esmentada, en nom i representació dels subjectes obligats.

 
Ref 206. >

Realització dels tràmits d’autoliquidació de l’impost de vehicles de tracció mecànica davant l’Ajuntament de Girona

Descripció del servei:

Servei que té l’objectiu de facilitar al professional poder tramitar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, mitjançant codi d’usuari i contrasenya, l’autoliquidació de l’Impost sobre els vehicles de tracció mecànica i el seu pagament.

 
Ref 220. >

Realització dels tràmits d’autoliquidació de l’Impost de vehicles de tracció mecànica i el seu pagament a través de les entitats col·laboradores de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC)

Descripció del servei:

Facilita al professional poder accedir, mitjançant un codi pin, a la CARPETA DE GESTORIES de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) per a la realització dels tràmits d’autoliquidació de l’Impost sobre els vehicles de tracció mecànica i el seu pagament a través de les entitats col•laboradores de XALOC dels municipis adherits a la Xarxa (www.serveis.xalocgirona.cat).

 
Ref 241. >

Estrangeria: servei cites SOC

Descripció del servei:

Servei que té l’objectiu d’aconseguir la gestió de les cites referides a les tramitacions assumides per les oficines del SOC.
El Col·legi gestiona cites dels procediments d’autoritzacions inicials i modificacions que actualment són competència de la Generalitat de Catalunya.

 
Ref 243. >

TGS - Sistema Red

Descripció del servei:

Entreu en contacte directa amb la TGSS. Permet l’accés a dades d’empreses i treballadors, així com la tramesa de documents de cotització i afiliació, i comunicats mèdics.
Podeu fer aquestes gestions i rebre missatges de la TGSS des del mateix despatx, sense haver de desplaçar-se i sense les limitacions d'horari d'oficines.

 
Ref 369. >

Renovació Telemàtica d'Autoritzacions d'Estrangeria

Descripció del servei:

Ofereix la possibilitat de presentar la sol·licitud de renovació de les autoritzacions d'estrangeria a través de la seu electrònica del ministeri en representació del client.

 
Ref 381. >

Programa de gestories col·laboradores amb Barcelona Activa

Descripció del servei:

Aquest programa té com a objectiu facilitar a les empreses i persones treballadores autònomes usuàries dels serveis de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa l’accés a serveis de qualitat per part de gestories col·legiades al COGAC.

 
Ref 383. >

Conveni amb la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid per a la presentació telemàtica per compte de tercers de les declaracions tributàries dels tributs gestionats per la Comunidad de Madrid

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar al professional la presentació i el pagament per via telemàtica de declaracions tributàries, actuant en representació de terceres persones, corresponents als tributs gestionats per la Comunitat de Madrid.

 
Ref 384. >

Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a la presentació de documents amb transcendència tributària davant l’Agència Tributària Valenciana

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries en el marc dels tributs la gestió dels quals correspongui a la Generalitat Valenciana.

 
Ref 385. >

Acord de col·laboració amb l’Agencia Cántabra de Administración Tributaria per realitzar en nom de terceres persones la presentació per via telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries en el marc dels tributs la gestió dels quals correspongui al Govern de Cantàbria.

 
Ref 386. >

Acord de col·laboració amb la Junta de Andalucía per realitzar la presentació per via telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en nom de tercers

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar la presentació telemàtica de declaracions, autoliquidacions o altres documents exigits per la normativa tributària i el pagament per mitjans electrònics de deutes tributaris en nom de tercers, corresponents a: ITP, AJD, ISD i impostos sobre bosses de plàstic d’un sol ús.

 
Ref 387. >

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Junta de Castilla y León per a la presentació telemàtica de declaracions tributàries i documents recaptatoris en representació de tercers

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries en el marc dels tributs la gestió dels quals correspongui a la Junta de Castilla y León.

 
Ref 388. >

Acord de col·laboració social per a l’ús de la plataforma de presentació i pagament telemàtic de la Junta de Extremadura

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries en el marc dels tributs la gestió dels quals correspongui a la Junta de Extremadura.

 
Ref 389. >

Conveni amb el Principado de Asturias per a la presentació de declaracions-liquidacions per via telemàtica en nom de tercers en relació als impostos sobre successions i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions tributàries en el marc dels tributs la gestió dels quals correspongui al Principado de Asturias.

 
Ref 390. >

Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de Galícia per a l’aplicació de les noves tecnologies de la informació en els procediments de gestió tributària

Descripció del servei:

Servei que té l'objectiu de facilitar al professional la presentació i el pagament per via telemàtica de declaracions tributàries, actuant en representació de terceres persones, corresponents als tributs gestionats per la Xunta de Galícia.

 
 
 
Cerca el teu Gestor Administratiu
Seu Central

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta.
08010 Barcelona
Tel.: 93 317 06 86.

Delegació GIRONA

C/ Santa Eugènia 11, 1r B
17005 Girona.
Tel.: 972 22 37 01

Delegació LLEIDA

Avinguda Joana Raspall 6, 1r
25002 Lleida.
Tel.: 973 28 81 37

Som membres de
 • ACCID
 • Fundación Empresa & Clima
 • Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España
 • Intercol·legial
 • Gremi del Motor
 • Barcelona + Sostenible
Solidaris amb
 • Creu Roja
 • Fundación Once
Protectors de
 • Fundació Romea per a les Arts Escèniques
 • Òmnium Cultural
Col·laboradors
 • amec
Patrocinadors
 • Mutualidad de Gestores Administrativos
 • Ferrer & Ojeda
 • Mútua General de Catalunya
 • Tirant lo blanch
 • Banc Sabadell

Recomanacions per a l'us correcte del site, Firefox 7+, Internet Explorer 7+, Chrome, Adobe Reader X.

Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències, generada a partir de les seves pautes de navegació.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Més informació aquí.

ACCEPTAR